dilluns, 8 de novembre de 2010

Tema 5 Metodologia sistemica i tecnificació de l'educació

Tema 5
Metodologia sistèmica i tecnificació de l’educació.

Teoria general de sistemes Cibernètica. Instrucció programada. Taxonomies.
Nord Amèrica 1950: Investigacions universitàries.

Karl Ludwig von Bertalanffy (nascut el 19 de setembre de 1901 a Viena, Àustria i mort el 12 de juny de 1972 en Bufalo, Nova York, Estats Units) va ser un biòleg i filòsof austríac, reconegut fonamentalment per la seva teoria de sistemes.
Va estudiar amb tutors personals en la seva pròpia casa fins als seus 10 anys. Va ingressar en la Universitat de Innsbruck para estudiar història de l'art, filosofia i biologia, finalitzant el seu doctorat en 1926 amb una tesi doctoral sobre psicofísica i Gustav Fechner. En 1937 va anar a viure a Estats Units gràcies a l'obtenció d'una beca de la Fundació Rockefeller, on va romandre dos anys en la Universitat de Chicago, després dels quals torna A Europa per no voler acceptar declarar-se víctima del nazisme. En 1939 va treballar com professor en la Universitat de Viena, on va romandre fins a 1948. A l'any següent emigra a Canadà per a continuar les seves investigacions en la Universitat d'Ottawa fins a 1954. Després es trasllada a Los Àngeles per a treballar en el Mount Sinai Hospital des de 1955 fins a 1958. Va impartir classes de biologia teòrica en la Universitat de Alberta en Edmonton, Canadà, de 1961 a 1969. Des d'aquesta data i fins a la seva defunció va treballar com professor en el Centre de biologia Teòrica de la Universitat Estatal de Nova York a Búfalo.
La Teoria General de Sistemes va ser, en origen una concepció totalitzadora de la biologia (denominada "organicista"), sota la qual es conceptualitzava a l'organisme com un sistema obert, en constant intercanvi amb altres sistemes circumdants per mitjà de complexes interaccions. Aquesta concepció dintre d'una Teoria General de la Biologia va ser la base per a la seva Teoria General dels Sistemes. Bertalanffy va llegir un primer esbós de la seva teoria en un seminari de Xerris Morris en la Universitat de Chicago en 1937, per a desenvolupar-la progressivament en diferents conferències dictades a Viena. La publicació sistemàtica de les seves idees es va haver de posposar a causa del final de la Segona Guerra Mundial, però va acabar cristal·litzant amb la publicació, en 1969 del seu llibre titulat, precisament Teoria General de Sistemes. Von Bertalanffy va utilitzar els principis allí exposats per a explorar i explicar temes científics i filosòfics, incloent una concepció humanista de la naturalesa humana, oposada a la concepció mecanicista i robòtica.

Ludwing Von Bertalanffy va morir el 12 de juny de 1972 a Bufalo, Estats Units.

Teoria general de sistemes:

És un mètode que ens permet unir i organitzar els coneixements amb la intenció d'una major eficàcia d'acció. Engloba la totalitat dels elements del sistema estudiat així com les interaccions que existeixen entre els elements i la interdependència entre ambdós.

La Teoria General de Sistemes va ser concebuda per
Bertalanffy en la dècada de 1940, amb la finalitat de constituir un model pràctic per a conceptualitzar els fenòmens que la reducció mecanicista de la ciència clàssica no podia explicar. En particular, la teoria general de sistemes sembla proporcionar un marc teòric unificador tant per a les ciències naturals com per a les socials, que necessitaven emprar conceptes tals com "organització", "totalitat", globalitat i "interacció dinàmica; el lineal és substituït pel circular, cap dels quals era fàcilment estudiable pels mètodes analítics de les ciències pures. L'individual perdia importància davant l'enfocament interdisciplinari. El mecanicisme veia el món seccionat en parts cada vegada més petites, la teoria dels sistemes veia la realitat com estructures cada vegada més grans.

La Teoria General de Sistemes, que havia rebut influències del camp matemàtic (teoria dels tipus lògics i de grups) presentava un univers compost per acumulació d'energia i matèria (sistemes), organitzats en
subsistemes i interrelacionats uns amb uns altres. Aquesta teoria aplicada a la psiquiatria, venia a integrar els enfocaments biològics, dinàmics i socials, i intentava, des d'una perspectiva global, donar un nou enfocament al diagnòstic, a la psicopatologia i a la terapèutica. Relació amb l’educació

La Teoria General de Sistemes (TGS) formulada oralment en els anys 30 i àmpliament difosa en els anys setanta (Ludwig von Bertalanffy, 1976), aporta una concepció aplicable al procés educatiu per a facilitar l'anàlisi control de les variables fonamentals que incideixen en el mateix i per a descriure la totalitat (gestalt) del procés de programació-ensenyament-aprenentatge, considerat com un sistema de presa de decisions i posada en pràctica de les mateixes.
L'enfocament sistémic es converteix en un "instrument de processament per a assolir de manera més efectiva i eficient els resultats educatius desitjats, alhora que en una manera de pensar que subratlla la determinació i solució de problemes"(KAUFMAN, 1975; citat en PRENDES, 1998). Els elements a considerar pel tecnòleg al dissenyar intervencions instruccionals eficaces seran: objectius i continguts, recursos materials, metodologia, professorat, alumnat i altres elements del context. La influència de la Teoria General de Sistemes pot constatar-se en algunes de les definicions de Tecnologia Educativa i en l'ús dintre de l'àmbit educatiu de conceptes com: sistema, estructura, model, algorisme.

- sistemes dinàmics regulats (de l'organisme vital a la màquina) és la unitat de funcionament.

- estructura i funció... funció i estructura 

- sistema, aparell, òrgan

- finalitat, objectius, relacions

- metodologia: deducció (de general a concret), inducció (de concret a general), experimentació (les variables es poden moure), analogia (comparació).

El tot és més que la suma de les parts.


Conceptes importants:

Sistema: és un conjunt d'elements en interacció dinàmica en funció d'una finalitat. Els sistemes poden ser:

                - SISTEMA OBERT: Relació permanent amb el seu medi ambient. Intercanvia energia, matèria, informació. Interacció constant entre el sistema i el medi ambient.

                - SISTEMA TANCAT: Hi ha molt poc intercanvi d'energia, de matèria, d'informació, etc,                amb el medi ambient. Utilitza la seva reserva d'energia potencial interna.

Si no ocorre importació o exportació en cap de les seves formes, com informació, calor, matèria física, etc. i per tant els seus components no es modifiquen. Exemple: una reacció química que tingui lloc en un recipient segellat i aïllat.

Els sistemes vius són SISTEMES OBERTS doncs intercanvien amb el seu entorn energia i informació. Exemples d'aquests serien: una cèl·lula, una planta, un insecte, l'home, un grup social. La família, per tant, la considerarem un Sistema Obert.

Els sistemes oberts tendeixen cap a una evolució constant i un ordre estructural, en contraposició als tancats en els quals es dóna una tendència a la indiferenciació dels seus elements i al desordre, fins a arribar a una distribució uniforme de l'energia.

Aparell: Conjunt d'elements o sistemes mecànics, elèctrics o electrònics (o les seves combinacions) que formen una unitat funcional.

Inducció: La inducció és el procés de raonament pel qual s'arriba a una conclusió a partir de la generalització. Es parteix d'una sèrie d'exemples significatius on es dóna una característica concreta i s'infereix que es donarà en els individus semblants o situacions anàlogues. La inducció permet establir hipòtesis i avançar en el coneixement.
El seu grau de veritat o certesa, però, resta sempre en qüestió, perquè es poden trobar contraexemples o excepcions que contradiguin la hipòtesi inicial.
El raonament inductiu és una modalitat del raonament no deductiu que consisteix en obtenir conclusions generals a partir de premisses que contenen dades particulars. Per exemple, de l'observació repetida d'objectes o esdeveniments de la mateixa índole s'estableix una conclusió per a tots els objectes o esdeveniments d'aquesta naturalesa. Exemple:
Premisses: És igual
  • He observat el corb número 1 i era de color negre.
  • El corb número 2 també era negre.
  • El corb número 3 també
Conclusió: Després, tots els corbs són negres.

Deducció: Operació mental, anomenada inferència, per la que afirmem la veritat d’un enunciat partint de la veritat d’enunciats coneguts. Una deducció pren la forma expressa d’un raonament, o seqüència de fórmules que o són axiomes, o teoremes, o premisses o fórmules derivades d’altres mitjançant regles d’inferència. A tota deducció formal li correspon una estructura, o forma. Els raonaments poden ser vàlids, o correctes, o invàlids i incorrectes.
Una deducció formal consta d’una seqüència finita de fórmules que o són supòsits inicials, axiomes o teoremes, o bé fórmules que se segueixen lògicament dels supòsits inicials per aplicació de regles. L’últim element de la seqüència és la conclusió del raonament.

Analogia: comparança o relació entre diverses raons o conceptes; comparar o relacionar dos o més objectes o experiències, apreciant i assenyalant característiques generals i particulars, generant raonaments i conductes basant-se en l'existència de les semblances entre els uns i els altres.

Isomorfime: significa etimològicament 'igual forma', i amb això es vol destacar la idea segons la qual existeixen semblances i correspondències formals entre diversos tipus de sistemes en altres paraules Isomòrfic (amb una forma similar) es refereix a la construcció de models de sistemes.

Cibernètica:

La cibernètica és l'estudi interdisciplinari de l'estructura dels sistemes reguladors. La cibernètica està estretament vinculada a la teoria de control i a la teoria de sistemes. Tant en els seus orígens com en la seva evolució, en la segona meitat del segle XX, la cibernètica és igualment aplicable als sistemes físics i socials. Els sistemes complexos afecten i després s'adapten al seu ambient extern; en termes tècnics, se centra en funcions de control i comunicació: ambdós fenòmens externs i interns del/al sistema. Aquesta capacitat és natural en els organismes vius i s'ha imitat en màquines i organitzacions. Especial atenció es presta a la retroalimentació i els seus conceptes derivats.
La cibernètica és una ciència, nascuda cap a 1942 i impulsada inicialment per Norbert Wiener que té com objecte “el control i comunicació en l'animal i en la màquina” o “desenvolupar un llenguatge i tècniques que ens permetran abordar el problema del control i la comunicació en general”. En 1950, Ben Laposky, un matemàtic de Iowa, va crear els oscilons o abstraccions electròniques per mitjà d'un ordinador analògic: es considera aquesta possibilitat de manipular ones i de registrar-les electrònicament com el despertar del que hauria de ser denominat computer graphics i, després, computer art i infoart. La cibernètica va donar gran impuls a la teoria de la informació a mitjans dels 60, la computadora digital substitueix l'analògica en l'elaboració d'imatges electròniques. En aquests anys apareixen la segona generació de computadores (amb transistors en 1960) concretant-se en aquells dies els 1° dibuixos i gràfics de computadora, i la tercera (amb circuits integrats, en 1964) així com els llenguatges de programació.
Al 1965, a Buenos Aires i altres ciutats d'Argentina, es presentava Art i cibernètica, organitzada per Jorge Glusberg amb aquesta mostra s'inauguraria els principis de la relació art/ imatge digital en aquest país. En Espanya la primera manifestació va ser la de “Formes computables”- 1969- “Generació automàtica de formes plàstiques” -1970-ambdues organitzades pel centre de Càlcul de la Universitat de Madrid. En els primers mesos de 1972, l'Institut Alemany de Madrid i de Barcelona han presentat una de les mostres més completes que ha tingut lloc a Espanya, titulada <Impuls art computador>.

Les primeres experiències del que després es cridaria net.art. es remunten a l'any 1994, és important aclarir que ja pels 1960 existien algunes antecedents. De totes maneres es pot establir, que les primeres experiències on la tecnologia informàtica posada al servei de la comunitat va funcionar com suport estètic transcorren per aquells anys i trenca amb la idea de lectura lineal de l'obra...
La cibernètica, segons l’epistemòleg, antropòleg, cibernetista i pare de la teràpia familiar, Gregory Bateson, és la branca de les matemàtiques que s'encarrega dels problemes de control, recursivitat i informació. Bateson també afirma que la cibernètica és "el més gran mossegada a la fruita de l'arbre del Coneixement que la humanitat hagi donat en els últims 2000 anys".

Stafford Beer, filòsof de la teoria organizacional i gerencial, de qui el propi Wiener va dir que havia de ser considerat com el pare de la cibernètica de gestió, defineix a la cibernètica com “la ciència de l'organització efectiva”.

Segons el Professor Dr. Stafford Beer, la cibernètica estudia els fluxos d'informació que envolten un sistema, i la forma que aquesta informació és usada pel sistema com un valor que li permet controlar-se a si mateix: ocorre tant per a sistemes animats com inanimats indiferentment. La cibernètica és una ciència interdisciplinar, estant tan lligada a la física com a l'estudi del cervell com a l'estudi dels computadors, i tenint també molt a veure amb els llenguatges formals de la ciència, proporcionant eines amb les quals descriure de manera objectiva el comportament de tots aquests sistemes.

Norbert Wiener:

Va néixer en Columbia (EE.UU), va anar un nen prodigi i als 11 anys va ingressar en la universitat; va estudiar en les universitats de Cornell, Cambrigde, Göttingen i Harvard, en aquesta última va obtenir el seu doctorat en matemàtiques amb 19 anys.

Durant la Segona Guerra Mundial, Wiener va treballar per al seu govern en projectes relacionats amb la defensa antiaérea. Va ser quan es va adonar de la necessitat de millorar les computadores que havia en aquella època, es va encaminar cap a la comunicació d'informació i per a això en el desenvolupament dels sistemes de xarxes. Després de la guerra Wiener va continuar contribuint amb noves idees en diversos camps, incloent la teoria de la predicció matemàtica i la teoria quàntica (debatent amb físics menjo Niels Bohr i Albert Einstein).

En 1942, durant un congrés a Nova York, va conèixer al científic Rosenblueth i va començar a investigar sobre els robots i sistemes automàtics, asseient així els fonaments d'una nova ciència: la cibernètica, vocable adoptat per Wiener en 1947, i que procedeix del grec "kybernetes" i que significa pilot. En 1948 va publicar la seva obra "Cibernètica: control i comunicació en l'animal i en la màquina", on desenvolupa tota la teoria de la cibernètica.

Va ser professor de matemàtiques en l'Institut Tecnològic de Massachussets (MIT) des de 1932 fins a 1960, també va impartir cursos per nombroses universitats del món (Mèxic, Índia,...).
Poc abans de morir en 1964 va rebre la Medalla Nacional de EE.UU en ciència de mans del president Lindon B. Johnson.

Existeix un premi que duu el seu nom i es lliura des de 1987 per la CPSR (Computer Professional for Social Responsibility) anualment a aquelles persones que es dediquen a difondre i incrementar l'ús de la noves tecnologies.

Cibernètica i educació:

La cibernètica té com objecte d'estudi a aquells sistemes que es caracteritzen pel processament, emmagatzematge i transmissió de la informació, aquests sistemes es coneixen també com sistemes cibernètics. Existeix una estreta relació entre el comportament d'aquests sistemes i els processos de presa de decisions, atès que en principi aquestes últimes constituïxen el resultat de processos que el paper protagonista el juga la informació. És evident que la presa de decisions aquesta indissolublement lligada als processos d'adreça, altra dels vessants importants del saber cibernètic.

En l'aspecte cognitiu la cibernètica ocupa un lloc extremadament important, atès que els seus mètodes obren l'accés a les propietats integrals (propietats inherents a l'objecte integro, però que no es troben en les parts constitutives del mateix) dels objectes i fenòmens sotmesos a estudi. En la recerca de tals propietats juga un rol preponderant la categoria de "sistema", atès que el propi concepte de sistema és inherent a la totalitat i no pot ser reduït a cap de les parts. D'aquí que els mètodes sistèmics i tots aquells que es deriven de la Teoria General dels Sistemes siguin part constitutiva del saber cibernètic.
La cibernètica educativa és aquella branca de la cibernètica que estudia al procés de preservació, desenvolupament i difusió de la identitat o cultura pròpia dels sistemes educadors.
Camp de coneixement que estudia analogies entre els processos autorregulats dels organismes vius, el funcionament de determinats dispositius tècnics i certes formes de desenvolupament de sistemes socials.
Se centra en:
Informació – Control – Regulació – Comunicació
Entropia: L'entropia es concep com una "mesura del desordre" o la "peculiaritat de certes combinacions". Com l'entropia pot ser considerada una mesura de la incertesa, i la informació té a veure amb qualsevol procés que permet fitar, reduir o eliminar la incertesa; resulta que el concepte d'informació i el d'entropia estan àmpliament relacionats entre si, encara que es van necessitar anys de desenvolupament de la mecànica estadística i de la teoria de la informació abans que això esdevingués aparent.
Negentropia: és el procés invers de l'entropia, i aquesta definit pel pas d'un estat de desordre aleatori a altre estat d'ordre previsible.
De fet, totes les religions d'ordre cosmogónic van descriure la creació com un procés del tipus negentrópic, com el pas d'un estat de desordre indiferenciat a un ordre organitzat.
En relació amb la informació es pot dir que a major desordre o entropia, major és la quantitat d'informació necessària per a recuperar un missatge.
El terme va ser utilitzat per primera vegada per Claude Elwood Shannon i creat per Norbert Wiener (professor de Shannon i pare fundador de la cibernètica, ciència encarregada d'estudiar el control dels processos).
Procés rítmic – Codificació – Ordre 

Teoria matemàtica de la informació:

És una branca de la teoria matemàtica de la probabilitat i l'estadística que estudia la informació i tot el relacionat amb ella: canals, compressió de dades, criptografia i temes relacionats. És un procés que se centra en la tasca de quantificar la informació. La quantificació de la informació s'assoleix mitjançant la identificació de la viabilitat de mètodes de compressió i comunicació de dades sense causar la degradació i en la integritat de les dades. Teoria de la informació pot ser utilitzada en una sèrie de camps diferents, com la computació quàntica, anàlisi de dades i criptografia.
L'origen de la teoria moderna d'informació se sol atribuir a Claude I. Shannon. El seu treball Teoria Matemàtica de la Comunicació , publicat per primera vegada en 1948, asseu les bases per a la quantificació i la compressió de dades en unitats viables que poden emmagatzemar-se per a la seva fàcil recuperació posterior. El seu enfocament bàsic proporcionat les eines necessàries per a millorar l'eficiència dels sistemes informàtics a principis de mainframe, i traduït amb facilitat en l'arribada de les computadores d'escriptori en la dècada dels anys 1970. Com una branca de l'enginyeria elèctrica i matemàtiques aplicades, teoria de la informació tracta de descobrir els mètodes més eficients de transmetre les dades, dintre dels límits inherents a les dades adequades. La idea és garantir que el transport massiu de dades no és de cap manera un minvament de la qualitat, fins i tot si les dades es comprimeixen d'alguna manera. Idealment, les dades es poden restaurar a la seva forma original a l'arribar a la seva destinació. En alguns casos, no obstant això, l'objectiu és permetre que les dades d'una forma que es converteix per a la transmissió de masses, rebuda en el punt de terminació, i convertir-se fàcilment en un format distint de l'original, sense perdre cap de la informació transmesa. Una de les aplicacions de la teoria de la informació que molta gent s'està familiaritzat amb l'ús d'arxius ZIP per a comprimir els documents per a la seva transmissió a través de correu electrònic o com part dels procediments d'emmagatzematge de dades. La compressió de les dades fa possible completar la transmissió en menys temps. En l'extrem receptor, el programari s'utilitza per a l'alliberament o descomprimeixi l'arxiu i restauració dels documents continguts en l'arxiu ZIP al seu format original. La teoria de la informació també entra en l'ús amb altres tipus d'arxius també. Per exemple, els arxius d'àudio i video que es reproduïxen en un reproductor de MP3 es comprimeixen per a una fàcil descàrrega i emmagatzematge en el dispositiu. Quan s'accedeix als arxius d'ampliar i estan immediatament disponibles per al seu ús.

Molts altres dispositius i els avenços tecnològics moderns que la gent usa diàriament són possibles gràcies a l'aplicació de la teoria de la informació. L'accés i la funció de la Internet no seria possible sense la teoria de la informació. D'igual manera, la capacitat d'emmagatzematge d'un disc compacte està directament relacionada amb l'ús d'aquesta teoria.
Els estudis d’aquesta teoria se centren en tres grans grups:
                - Estudi de la informació o quantitat d’informació.
                - Estudi de les propietats dels canals de transmissió.
                - Estudi de les relacions entre la informació que es vol transmetre i el canal a partir del               qual es vol transmetre.

Tractament quantitatiu i tecnològic de la pedagogia:
SÍ,sense deixar de banda: subjectivitat, consciència, creativitat 
optimització del sistema: 

Equilibri dinàmic... homeostasi orgánica (trovar un punt d’equilibri que pot oscilar o anar més a poc a poc).

Feedbefore (anticipació, projecció): anticipació, projecció.

Feedback (revisió, ajustament): també anomenat retroalimentació, és el procés de compartir observacions, preocupacions i suggeriments, amb la intenció de recaptar informació, a nivell individual o col·lectiu, per a intentar millorar el funcionament d'una organització o de qualsevol grup format per éssers humans.

Tecnología educativa i mesura de l’eficàcia:

Ralph Tyler, 1930: avaluació eduactiva com a mesura de resultats
                      1942: avaluació del currículum > entre objectius i resultats


Ralph Tyler, al 1930 va fer la avaluació educativa com a mesura de resultats
Al 1942 l’avaluació del currículum, entre objectius i resultats, que ensenyen i avaluen el que ensenyen.
Hi ha una obsessió per l’eficàcia i els resultats.
Comparable amb l’escola, on es controla l’eficiència, que és el procés que han de fer per arribar a l’eficàcia, es a dir, el procés d’aprenentatge. I l’eficàcia on es veien els resultats obtinguts a partir del que s’aprèn.
El model pedagògic de Tyler té 7 passos significatius:
                        1.    Classificar els objectius
                        2.    Definir cada objectiu en termes de conducta
                        3.    Identificar situacions en que els objectius són assolits. S’ha de donar a l’estudiant l’oportunitat de mostrar el seu rendiment en relació a un objectiu específic en una              situació natural.
                        4.    Dissenyar i seleccionar formes per provar mètodes d’avaluació. Requeriments        tècnics basics de fiabilitat, validesa i objectivitat
                        5.    Identificar els objectius del programa educacional
                        6.    Desenvolupar i millorar les tècniques d’apreciació de l’assoliment
                        7.    Interpretar els resultats obtinguts en funció dels objectius
- Expansió de l'eduacció sense resultats millors (1950).

- Lee J. Cronbach, 1963 avaluació per millorar el currículum.

- A partir de 1970 professionalització en l'avaluació: Scriven, Stake, Stufflebeam.

- Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1981.

- Control de la despesa pública. Obsessió per l'eficàcia, resultats.

La instrucció programada Skinner 1950 : (video).
No estan sotmesos a cap tipus de proba d’avaluació, cadascú aprèn el que pot i comprenent es com s’aprèn.
Les petites probes de nivell que feien, estaven adaptades a cadascú i al dia següent en tenien les qualificacions.
 S’estudiaven aspectes repetitius (instrucció): matemàtiques, ortografia...
Les respostes sempre son positives.


Taxonomia dels objectius de l’educació:

Benjamin S. Bloom:
Benjamin Bloom va ser un influent psicòleg educatiu americà que va fer contribucions significatives a la Taxonomia d'objectius de l'educació. Altres contribucions seves van estar relacionades amb el camp de l'Aprenentatge i el Desenvolupament Cognitiu.
Titulat per la Universitat Estatal de Pensilvania (1935) es va doctorar en Educació en la Universitat de Chicago al març de 1942. De 1940 a 1943, va formar part de la plantilla de la Junta d'Exàmens de la Universitat de Chicago, després d'això va passar a ser examinador de la universitat, ja que va ocupar fins a 1959. El seu primer nomenament com professor en el Departament d'Educació de la Universitat de Chicago va tenir lloc en 1944. Amb el temps, en 1970, va ser distingit amb el nomenament de Catedràtic Xerris H. Swift. Va ser assessor en matèria d'educació dels governs d'Israel, Índia i de diversos altres països.

Taxonomia d’objectius de l’educació:
La Taxonomia d'objectius de l'educació de Bloom es basa en la idea que les operacions mentals poden classificar-se en sis nivells de complexitat creixent%[1] L'acompliment en cada nivell depèn del domini de l'alumne en el nivell o els nivells precedents. Per exemple, la capacitat d'avaluar – el nivell més alt de la taxonomia cognitiva – es basa en el cas que l'estudiant, per a ser capaç d'avaluar, ha de disposar de la informació necessària, comprendre aquesta informació, ser capaç d'aplicar-la, d'analitzar-la, de sintetitzar-la i, finalment, d'avaluar-la. La taxonomia de Bloom no és un mer esquema de classificació, sinó un intent d'ordenar jeràrquicament els processos cognitius.

Bloom va orientar un gran nombre de les seves investigacions a l'estudi dels objectius educatius, per a proposar la idea que qualsevol tasca afavoreix en major o menor mesura un dels tres dominis psicològics principals: cognoscitiu, afectiu, o psicomotor. El domini cognoscitiu s'ocupa de la nostra capacitat de processar i d'utilitzar la informació d'una manera significativa. El domini afectiu es refereix a les actituds i a les sensacions que resulten el procés d'aprenentatge. El domini psicomotor implica habilitats motores o físiques.

Bloom, al costat del seu grup d'investigació de la Universitat de Chicago, va desenvolupar uneixi Taxonomia Jeràrquica de Capacitats Cognitives que eren considerades necessàries per a l'aprenentatge i que resultaven útils per a la mesura i avaluació de les capacitats de l'individu. El seu taxonomia va ser dissenyada per a ajudar a professors i a dissenyadors educacionals a classificar objectius i metes educacionals. La seva teoria estava basada en la idea que no tots els objectius educatius són igualment desitjables. Per exemple, la memorització de fets, si bé una qualitat important, no és comparable a la capacitat d'analitzar o d'avaluar continguts.

Bloom definia tres àmbits en els quals han de situar-se els objectius de l'ensenyament:

                - Àmbit Cognitiu: Coneixement, comprensió, aplicació, anàlisi, síntesi, avaluació

                - Àmbit Afectiu: Rebre (atendre), respondre, valorar, organització, Caracterització       segons valors.

                - Àmbit Psicomotor, que és l'àmbit menys desenvolupat en les seves investigacions.

Àmbit cognitiu:
És l'habilitat per a pensar les coses. Els objectius cognitius giren entorn del coneixement i la comprensió de qualsevol tema donat. Hi ha sis nivells en la taxonomia. En ordre ascendent són els següents:
Coneixement

Mostra el record de materials prèviament apresos per mitjà de fets evocables, termes, conceptes bàsics i respostes.

Coneixement de terminologia o fets específics;
Coneixement de les maneres i mitjos per a tractar amb convencions, tendències i seqüències específiques, classificacions i categories, criteris, metodologia
Coneixement dels universals i abstraccions en un camp: principis i generalitzacions, teories i estructures
Comprensió

Enteniment demostratiu de fets i idees per mitjà de l'organització, la comparança, la traducció, la interpretació, les descripcions i la formulació d'idees principals.

Traducció
Interpretació
Extrapolació
Aplicació

Ús de coneixement nou. Resoldre problemes en noves situacions aplicant el coneixement adquirit, fets, tècniques i regles en una manera diferent.

Anàlisi

Examen i discriminació de la informació identificant motius o causes. Fer inferències i trobar evidència per a fonamentar generalitzacions.

Anàlisis dels elements
Anàlisis de les relacions
Anàlisis dels principis d'organització
Síntesi

Compilació d'informació de diferents maneres combinant elements en un patró nou o proposant solucions alternatives.

Elaboració de comunicació unívoca
Elaboració d'un pla o conjunt d'operacions proposades
Derivació d'un conjunt de relacions abstractes
Avaluació


Presentació i defensa d'opinions jutjant la informació, la validesa d'idees o la qualitat d'una obra en relació amb un conjunt de criteris.

Judicis en termes d'evidència interna
Judicis en termes de criteris externs

Àmbit Afectiu:
La manera com la gent reacciona emocionalment, la seva habilitat per a sentir el dolor o l'alegria d'altre ésser vivent. Els objectius afectius apunten típicament a la consciència i creixement en actitud, emoció i sentiments.
Hi ha cinc nivells en el domini afectiu. Anant dels processos d'ordre inferiors als superiors, són:
Recepció

El nivell més baix; l'estudiant para esment en forma passiva. Sense aquest nivell no pot haver aprenentatge.

Resposta

L'estudiant participa activament en el procés d'aprenentatge, no només atén a estímuls, l'estudiant també reacciona d'alguna manera.

Valoració

L'estudiant assigna un valor a un objecte, fenomen a o informació.

Organització

Els estudiants poden agrupar diferents valors, informacions i idees i acomodar-les dintre del seu propi esquema; comparant, relacionant i elaborant el que han après.

Caracterització

L'estudiant conta amb un valor particular o creença que ara exerceix influència en el seu comportament de manera que es torna una característica.


Àmbit psicomotor: La perícia per a manipular físicament una eina o instrument com la mà o un martell. Els objectius psicomotores generalment apunten en el canvi desenvolupat en la conducta o habilitats.

Comprèn els següents nivells: - Percepció - Disposició - Mecanisme - Resposta complexa - Adaptació – Creació.

Taxonomía Cognitiva de Bloom
La formació tecnologica dels mestres

- Pensament sistèmic.

 - Precisió conceptual, taxonomies, terminologia unificada.

 - Programar les actuacions. seguir el procés tecnològic.

 - Finalitat i objectius previs i no perdre'ls de vista.

 - Avaluar segons objectius previs formulats i indicadors identificats.

 - Avaluar: segons resultats, segons valor afegit, decisions a prendre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada