dilluns, 24 de gener de 2011

TEMA 15 Actuacions i plans educatius

TEMA 15

ACTUACIONS I PLANS EDUCATIUS

  Pla Educatiu d’entorn
  Administració local i serveis educatius
  Plans de formació i actualització docent 

POLITICA D’ EDUCACIÓ

  Administració Educativa - Catalunya
  Plans educatius:  un pla és un model sistemàtic que es desenvolupa abans de concretar una certa acció amb la intenció de dirigir-la. En aquest sentit, podem dir que un pla d’estudi és el disseny curricular que s’aplica a determinats ensenyaments impartits per un centre d’estudis. Exemple: Projecte  per la millora de la qualitat  dels centres educatius ( PMQCE)
dues línies d'actuació, una primera de caràcter general, a la qual poden acollir-se tots els centres educatius públics, i una específica adreçada als centres que imparteixen dues o més famílies de formació professional o són centres específics de formació professional.

Serveis educatius i CESIRE
Els centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) tenen com a funcions:
1.      Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat.
2.      Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora.
3.      Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives.
4.      Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE.
5.      Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col·laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu.
6.      Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica
7.      Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica.
8.      Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori.
9.      Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació...
10.  Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.

Centres de Recursos Pedagògics
Els CRP són equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
Els CRP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP).
Els seus objectius són:
 • Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, selecciona i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
 • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.
Serveis que ofereixen
Als centres educatius
 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…), tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
 • Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del pla de formació de centre com en el en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en centre.
 • Col•laboració en l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència de la formació.
Al professorat dels centres educatius
 • Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.
A la zona
 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
 • Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col•laboratius i de creació de xarxes de centres.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
Professionals
Docents dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyament secundari.
Accés
L’accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d’equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.
Es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o externs.
Qualsevol docent de la zona pot accedir-hi presencialment, per correu electrònic, telefònicament o a través de les pàgines web.

Xarxa de CRP
Els CRP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o d’un districte en el cas de Barcelona. Estan integrats en els sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona en el cas d’aquesta ciutat.
Per tal de facilitar les actuacions dels CRP en una part de l'àmbit territorial que tinguin assignat, en alguns casos s’han creat extensions.

Els camps d’aprenentatge
Els camps d'aprenentatge (CdA) són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l’alumnat assoleixi objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen en estades al camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.

Les Zones Educatives
Tipologia de plans educatius: PLANS D’ENTORN
  Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
  S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.
  L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:
- Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
 - Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital . El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.
Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.
Cohesionadora: per promoure la integració social . L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.
Inclusiva:per incloure a tothom .I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
En xarxa: per ser-ne tots coresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana. 

PACTE NACIONAL D’EDUCACIÓ 2005
  Augmenta el valor que la societat atorga a l’educació i que la situa com un dret bàsic de caràcter universal. Es considera, així, l’educació com un bé públic que cal assegurar a tothom en condicions d’igualtat, d’equitat i de justícia social. Així doncs, l’educació és vista per la societat catalana com una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. S’espera que el sistema educatiu català pugui donar una resposta satisfactòria a tres requeriments bàsics:
      La cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
            • L’educació ètica i ciutadana.
            • La transmissió de cultura, de coneixements científics, d’eines de treball i de capacitats que permetin a les persones esdevenir autònomes mitjançant el treball i incorporar-se de ple dret a la societat.
Per aquest motius:
  El Govern i els agents socials coincideixen a assenyalar que l’educació és un factor clau per a una formació integral de les noves generacions i, en conseqüència, per al progrés econòmic i social de Catalunya. Així, el Pacte Nacional per l’Educació expressa l’acord bàsic assolitpels agents socials i el Govern, amb el qual es pretén donar un impuls de confiança i estabilitat al nostre sistema educatiu.
Administració Local i Educació
  Competències en :
- Edificis i personal subaltern a les escoles
- Provisió de solars per a euficacions escolars
- Serveis de menjador i transport intern (opcional)
- Gestió d'ajuts socials i beques
- Convenis de cursos ocupacionals a ESO
- PQPI Programa Qualificació Professional Inicial
Diputació de Barcelona
L'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments i els dóna suport tècnic i econòmic per a la planificació i el desenvolupament de les seves polítiques educatives.
Suport directe amb:
 • Activitats de dinamització educativa (teatre, música, itineraris)
 • Ajuts econòmics a projectes de centre educatiu
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
Creat l'any 1993, l'Institut d'Educació de Barcelona (IMEB) és un organisme autònom de caràcter administratiu de l'Ajuntament.
L'Institut d'Educació actua perquè l'oferta educativa s'adeqüi a les necessitats de la ciutat, corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials, reforçant la xarxa pública i contribuint a la millora del sistema educatiu.
L'Institut d'Educació també realitza nombroses actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l'acció educativa en el marc del compromís de Barcelona com a Ciutat Educadora. 

FORMACIÓ PERMANENT
Accions formatives incloses en els PFZ amb la finalitat de proporcionar estrategies i recursos per a prendre consciència de la pròpia salut i prevenir possibles trastorns derivats de l'activitat docent. La inscripció s'ha de fer en el Marc dels PFZ.
En aquesta plana web podem trobar diferents cursos que el professorat pot realitzar.

PLANS DE FORMACIÓ DE ZONA
Els Plans de Formació de Zona són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat d'una zona educativa.

Feina conjunta amb Miriam Aljama i Celia Arcos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada