dilluns, 24 de gener de 2011

Tema 14 escola i societat digital -Experiències pedagògiques- recursos TIC-TAC

TEMA 14
ESCOLA I SOCIETAT DIGITAL – EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES –RECURSOS TIC-TAC

Diapositiva 1 : L’ús de les TIC a l’aula. La societat actual esta canviant: l’ús d’ Internet i d’altres tecnologies són un factor important que influeixen en aquest canvi que s’està produint. Les escoles, davant d’aquest canvi, s’han d’anar adaptant, no es poden quedar enrere. Això suposa equipar les aules de forma adequada, proporcionar als infants portàtils per a la classe i també suposa per als professors, formar-se de forma adequada.
És veritat que l’ús de les pissarres interactives i els portàtils per part dels infants, són unes eines molt útils en el procés d’ensenyament – aprenentatge, ja que es poden fer activitats interactives, correccions al moment, cercar informació, etc.
Des del meu punt de vista, les pissarres digitals ajuda molt als professors a l’hora d’ensenyar els alumnes, ja que és més eficaç que la pissarra de guix.
Des del punt de vista de l’ús d’Internet i portàtils a l’aula penso que s’ha d’anar amb compte. Està bé fer activitats interactives, poder buscar més informació sobre el tema que s’estigui donant, etc; però sense deixar els llibres de banda.
Finalment, cal dir que és feina de l’educador establir un bon ambient, un bon clima de coneixement i és ell el qui ha de procurar el màxim de rendiment tant pel que fa a les noves tecnologies com als llibres.

Les TIC ens ajuden a millorar l’aprenentatge?
El canvi de paradigma del docent és fonamental perquè les TIC contribueixin a aprenentatges significatius.
Aprenem a millorar les competències i a desenvolupar les capacitats cognitives, afectives, motrius i de relació interpersonal. Fins a ara l'escola ha potenciat les cognitives.

L'ús contínu de les TIC faciliten l'accés a la informació. AL realitzar diversos projectes es pot estimular el desenvolupament de les competències bàsiques i encara que en la pràctica, les notes no pugen molt, es pot estar segur que si es genera un aprenentatge significatiu.
Milloren molt els aprenentatges (els quals necessiten per a desembolicar-se en la societat del segleXXI).

Només queden fora d'aquest àmbit els relatius a elaboració manual (estructura espacial dels elements gràfics en el foli, del traç, del text, del problema, de l'experimentació, etc.); així com l'art i l'experimentació (fang, pintura, ball, imants, barreges, etc.). No obstant això millora molts altres aprenentatges que no estan recollits adequadament en els currículums.

Les TIC van a facilitar l'adquisició d'algunes competències bàsiques relacionades amb la forma de buscar la informació, de ser crítics amb ella, de tenir autonomia a l'hora de treballar, i això va a contribuir a noves formes d'aprendre i adquirir les competències bàsiques.
Les màquines no ensenyen a pensar. L'escola és l'àmbit educatiu més important per les interaccions que es mouen en el seu interior. La selecció dels materials, les tasques que se sol·liciten de l'alumnat i el treball en grups o individual són les reals forces motivadores de l'aprenentatge.

És evident que les TIC milloren molts aspectes educatius com la motivació, autonomia, interdisciplinarietat, reforç i ampliació de continguts, desenvolupament de destreses. Les aules 2.0 encara han de millorar molt per a aconseguir els objectius desitjats.

En la realitat actual és indubtable que les TIC milloren l'aprenentatge dels nostres alumnes (professionals del futur). Aprenen no només continguts sinó la manera de buscar-los, treballar-los tant de forma individual com cooperativa ,.. Utilitzar les TIC en classe suposa aplicar una didàctica en la qual l'alumne és el protagonista i el professor orienta i avalua.
 
Avantatges que aporten les TIC aplicades a l'Educació en diversos aspectes: dinamitza el procés d'Ensenyament-Aprenentatge, potencia la motivació de l'alumnat cap a les assignatures, afavoreix les relacions personals professorat-alumnat i fins i tot alumnat-alumnat, millora l'adquisició de continguts...

Quant a les notes, suposem que a més mitjos millor serà l'aprenentatge i millors resultats s'obtindran. Però segueixo creient que primer són els docents els quals han de canviar i formar-se per a poder oferir el millor als seus alumnes.

Creiem que és prompte per a saber-lo amb dades i estudis seriosos...les impressions positives vénen dels comentaris dels alumnes i els dubtes d'algunes pors dels adults...però torno al principi podem no incorporar les TIC a l'aula?

Un alumne amb NEE pot millorar molt amb les TIC, el més important de l'aula és oferir diversitat de Metodologies per a atendre a la gran diversitat d'alumnes.

La diversitat d'estratègies metodològiques, les activitats heterogènies, l'atenció personalitzada, el creixement entre iguals, les interaccions en l'escola i fora d'ella; només es podrà realitzar amb el canvi del docent, amb el canvi organitzatiu de l'escola i amb l'ús de les TIC.

La tecnologia en l'aula ens facilita i molt la incorporació de recursos, però per si sola no produïx gens, és innòcua. Serà el docent en el seu moment a dia amb la seva metodologia, la seva acció docent, qui utilitzarà aquests recursos d'una o altra manera, més eficaç o menys eficaç, per a assolir els seus objectius.

Les notes han estat millors aquests últims anys, però és que també hem retocat el disseny dels continguts i l'enfocament dels exercicis, així que no sigues quin percentatge podem atribuir a l'ús de TICs, però si veig que no és menyspreable.

Integrar les TIC a l’aula
Actitud del professorat: Cal que els professors vegin que:
            - L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les sense problema en poc         temps.
            - L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni estrés; els models didàctics           son bons, flexibles, controlables.
            - L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a realitzar activitats de    major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de l’alumnat.
            - L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva docència, sense exigir     dedicar més temps ni més esforç.
Pla/compromís de direcció i la comunitat.
Coordinació i manteniment.
Formació tècnica-didàctica per part dels professors i el centre.
Materials didàctics.
Infraestructures.

Escola del S. XXI
Xtec: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
La pàgina xtec és un recull de recursos i pàgines per a l'ensenyament de diversos nivells. Es divideix en:
 • Escola oberta: està subdividit per matèries i aquí es troba també l’Educació Infantil. En cadascuna de les matèries hi ha diverses activitats interactives per tal que els infants reforcin els coneixements adquirits a l’escola.
 • Projectes en xarxa: El treball en xarxa és un element fonamental en la creació de coneixement. Aquest espai col·laboratiu vol ser un referent per al professorat interessat en projectes telemàtics, acostar l'assessorament tècnic i pedagògic i fomentar l'ús de les TIC i la creació de xarxa entre el professorat. La participació dels qui utilitzen aquesta xarxa  és fonamental per aconseguir aquests objectius. Es pot utilitzar el correu per arribar les seves propostes, opinions i les informacions que consideren que s’haurien d’incloure.
A més a més, en aquest apartat consta de vídeos de diferents temàtiques, un espai anomenat “mirades pedagògiques” (vídeos de professors on expliquen la seva experiència i l’ús que en donen de les noves tecnologies: blog, webquest, etc)
·         Pràctica compartida: El nou currículum se centra en les competències bàsiques per integrar els diferents aprenentatges impulsant la transversalitat de coneixements. Des d'aquest entorn, volen mostrar models innovadors de treball a l'aula que poden contribuir a difondre les noves línies del currículum, estimular la reflexió sobre la pràctica docent i facilitar l'intercanvi d'experiències.
En aquest apartat hi ha informació sobre les millores que s’han produït en diferents centres.
·         Formació permanent: L'espai de Formació recull l'oferta de programes de formació, activitats i recursos adreçats al professorat, organitzat segons el Pla Marc de Formació Permanent en els àmbits següents: escola inclusiva, gestió dels centres docents, currículum i innovació, llengües estrangeres, tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement i millora personal i desenvolupament professional.
·         Innovació i recerca: en aquest apartat podem trobar el projecte eduCat 1x1, centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE), projectes d'innovació educativa, servei de llengües i llicències d'estudi retribuïdes.
·         Serveis educatius: els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).
·         Webs de centres: espai que recull activitats publicades en les diferents webs dels centres.
·         Estudis: en aquest apartat podem trobar: educació bàsica i batxillerat, formació professional, ensenyaments d'esports, ensenyaments artístics, ensenyament d'idiomes, formació de persones adultes, ensenyaments a distància i programes de qualificació professional inicial.
En cadascun d’aquests sub-apartats, hi ha una pàgina web amb informació per a què es pugui consultar.
 • Xtec Media: espai on hi ha seccions multimèdia per a que els puguin utilitzar els alumnes.
DIM – UAB: Grup d’investigació i comunitat d’aprenentatge (departament de pedagogia aplicada, Facultat d’Educació de la UAB
Xarxa on el professorat universitari pot compartir informació, materials, experiències, iniciatives, activitats d’altres planes webs, debatre diferents temes i col·laborar en projectes.
Aquesta plana web consta d’actes i jornades que fa DIM, una pàgina personal (perfil de l’usuari), blog de notícies, un espai per compartir recursos (fotografies, vídeos, blogs, webs personals, etc), projectes/investigacions DIM i, finalment, consten els grups locals DIM i els grups que hi col·laboren.

Educar la Mirada   Jornades d'Educació en Comunicació
Aula Media organitza les Jornades d’Educació en Comunicació, sota el títol “Educar amb la mirada”. Des d’aquesta organització ofereixen al professorat materials didàctics per concretar i implementar la reflexió sobre la consciència social davant els mitjans de comunicació i sobre l’alfabetització mediàtica de la societat que doti a la ciutadania d’una mirada crítica davant les pantalles. 

Educació i mitjans de comunicació de masses
Suposem que en una classe es posa un vídeo. A cada alumne, aquest vídeo li proporciona una sèrie de percepcions i sensacions, les quals unides per la raó crítica i l’experiència compartida (expliquen coses del vídeo que no sabies, ho relaciones amb experiències personals, etc) dóna lloc a l’expressió creativa.

Model explicatiu de l’aprenentatge com a mediació culturalCélestin Freinet et Élise
Freinet introduí tècniques i propostes pedagògiques observant els mitjans i usos culturals:
 • Text lliure
 • Llibre de la vida
 • Impremta escolar
 • Fotografia i cinema
 • Ràdio i electròfon 
 • Màquines d’instrucció
 • Pla de treball setmanal
 • Correspondència escolar
 • Els mètodes naturals
 • Biblioteca de treball
 • Fitxers de treball individual.
(els punts estan desenvolupats al tema 4)
Va anticipar les formes organitzatives de treball diversificat a l’aula que trencaven amb l’escolàstica i la uniformitat industrial.
Aportació pedagògica Freinet et Élise
Célestin fa pedagogia pràctica, incorpora les tècniques i aparells moderns. Estudia teoria: psicologia, sociologia. És un home de poble que contempla la vida de la natura. És un home amb compromís polític per la causa del poble i més en els moments dificils (dues guerres). És un home identificat amb la dona Élise, companya de vida.
Les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació
Les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació no canvien el model escolar, és el model escolar el que canvia amb pedagogia fonamentada en el coneixement de l'infant o jove amb els recursos, tècniques i procediments de la nostra societat que articuli totes els variables en un sistema: coherent internament,  consistent científicament, eficaç en objectius educatius i evident en el comportament cultural fora de l'escola (no sols exàmens); basat en estimular el gust pel coneixement i en enfortir la voluntat, deixant els controls com a seguretat última (M. Teixidó).
Hi ha escoles que es van anticipar canviant ja el model, com per exemple:
 • École populaire de Vence (Célestin et Élise Freinet, 1932-1966) és l'escola de les tècniques modernes, diversificació a l'aula, impremta i text lliure, mètodes naturals, pla de treball individual, assemblea de classe... 
 • Escola l'Horitzó (Josep Oliveras i Montserrat Ballús, 1972-....): escola basada en organització i tècniques Freinet que incorpora ordinadors i Logo, robòtica Lego, invents CIRIT, tesines de batxillerat des de 1982.
 • Escola Súnion (Josep Costa-Pau i Magda Planella, 1974-....) pedagogia per a adolescents en grup natural d'amics, horaris i agrupacions segons activitat, audiovisuals, vídeo, ordinador, participació en tècniques i serveis...
 • Escola El Martinet (Montserrat Navarro i Meritxell Bonàs, 2005-....) organització per ambients de treball i comunitats de tres edats.
Feina conjunta amb Miriam Aljama i Celia Arcos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada